Norway
United Kingdom
Spain
Germany
France
China
Japan

Q3 21 – Operasjonell EBIT på MNOK 89

PRESSEMELDING: (Trondheim, 09. november 2021)

Norway Royal Salmon (NRS) rapporterer i dag en operasjonell EBIT for tredje kvartal 2021 på MNOK 89 og en EBIT pr. kg på NOK 12,13. Tilsvarende tall fra samme kvartal året før er MNOK 35 og NOK 4,21.- Det er gledelig at vi i dette kvartalet har lavere produksjonskostnader og høyere priser enn tilsvarende kvartal i fjor. Samtidig er Operasjonell EBIT påvirket av høye engangskostnader knyttet til NTS sitt pliktige bud på selskapet, samt hendelser hos eksterne smoltleverandør som har medført at NRS måtte destruere smolt. Destruksjonen av smolt har redusert årets utsett og vil ha negativ påvirkning på slaktevolumet i 2022. Vi er fornøyde med at produksjonen i vårt nye smoltanlegg i Dåfjord har vært god, noe som vil sikre NRS smolt fra neste vår, uttaler konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke.

NRS har en god finansiell posisjon med MNOK 1 448 i ubenyttede kredittrammer, samt MNOK 80 i bankinnskudd ved utgangen av tredje kvartal. Utbetalinger til selskapets vekstinvesteringer i Arctic Offshore Farming og nytt settefiskanlegg samt oppbygging av biomassen i sjøen forklarer at netto rentebærende gjeld økte i tredje kvartal med MNOK 190 til MNOK 2 185. Egenkapitalen er i kvartalet økt med MNOK 102 til MNOK 4 421 som gir en egenkapitalandel på 55 %.

Oppdrettsvirksomheten i Norge

Oppdrett Norge oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2021 på MNOK 105,8 mot MNOK 42,3 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 12,69 mot NOK 4,21 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Norge slaktet et volum på 8 340 tonn sløyd vekt i kvartalet som er 17 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år. Solgt volum fra salgsvirksomheten i kvartalet er 20 167 tonn laks, som er 26 % lavere enn tilsvarende kvartal forrige år.

Oppdrettsvirksomheten på Island

Oppdrett Island oppnådde en operasjonell EBIT i tredje kvartal 2021 på MNOK 30,9 mot MNOK 0,8 tilsvarende kvartal året før. Operasjonell EBIT pr. kg sløyd vekt ble NOK 10,55 mot NOK 0,30 i tilsvarende kvartal i fjor. Oppdrett Island slaktet et volum på 2 925 tonn sløyd vekt i kvartalet, som er 5 % høyere enn tilsvarende kvartal forrige år.

For 2021 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 48 000 tonn, hvorav 36 500 tonn i Norge og 11 500 tonn på Island. Dette er en økning på 20 % i Norge og 55 % på Island sammenlignet med 2020. For 2022 forventes konsernets totale slaktevolum å bli 51 500 tonn, hvorav 38 500 tonn i Norge og 13 000 tonn på Island. Estimert smoltutsett for 2021 er 11,2 millioner smolt, hvorav 8,4 millioner i Norge og 2,8 millioner på Island. For 2022 estimeres smoltutsettet å bli 15,6 millioner, hvorav 12,1 i Norge og 3,5 millioner på Island. 

- NRS mener bærekraftig produksjon av laks er svært viktig for vår langsiktige økonomiske verdiskaping. NRS arbeider for å oppnå det strengeste miljøsertifikatet innen vår bransje, Aquaculture Stewardship Council (ASC) standarden. ASC-sertifisert fisk produseres på en ansvarlig og bærekraftig måte innenfor svært strenge krav. NRS har nå oppnådd at alle våre aktive lokaliteter er ASC-sertifisert, både i Norge og Island. Vi har arbeidet mot dette målet i flere år og NRS er et av få selskaper i verden som har oppnådd å bli 100 % ASC sertifisert.

NRS har startet elektrifisering av fôrflåtene på våre oppdrettslokaliteter i Norge. Løsningene for fôrflåtene er enten batterier ladet med fossilt brensel (hybrid) eller batterier ladet fra landstrømnettet. 89 % av fôrflåtene i Norge har nå installert batterier og opererer på en hybridløsning. Vi forventer en betydelig reduksjon i karbonutslipp og samtidig en mer kostnadseffektiv kraftforsyning som følge av dette, sier Klaus Hatlebrekke.

Kontakt oss for ytterligere informasjon:

·  Konstituert konsernsjef Klaus Hatlebrekke, 975 16 757

·  Finansdirektør Ola Loe, 911 79 411


Kvartalsrapport Q3-2021 her

Kvartalspresentasjon Q3-2021 her

 

Om Norway Royal Salmon ASA

Norway Royal Salmon ASA (NRS) konsern eier 36 085 tonn MTB for lakseoppdrett lokalisert i Troms og Finnmark og 17 800 tonn MTB for lakseoppdrett og 5 300 tonn for ørretoppdrett på Island gjennom selskapet Arctic Fish. I tillegg har konsernet minoritetsandeler i 2 tilknyttede norske oppdrettsselskaper som til sammen har 9 oppdrettskonsesjoner. NRS er et attraktivt posisjonert oppdrettsselskap som tilbyr laks til markedet gjennom eget salgsapparat. Vennligst se www.norwayroyalsalmon.com for mer informasjon.


[Tilbake]